За произхода на обществото или влиянието на формата на собственост върху историята

 

ISBN 954-799-805-6

АВТОР: МИРОСЛАВ ЗЛАТЕВ (mzlatev@abv.bg)

http://mir1.free.bg/

 

ПРЕДГОВОР

Целта на настоящата книга е да разкрие законите, по които се развива човешкото общество. В историческата наука отдавна е постигнато съгласие относно единно развитие на човечеството до създаването на държавата, а именно-кръвнородствено деление, основано на забраната за кръвосмешение, родово-племенна форма на организация на обществото, първобитна и военна демокрация, като форма на управление с произтичащите от нея органи на управление в лицето на родовото и племенно събрание. Основният въпрос пред науката възниква в момента на създаването на държавите, защото от една и съща родово-племенна основа се създават различни по характер държави. Или казано по-просто, основният въпрос е защо гърците и римляните са създали държави с демократично управление, а египтяните и шумери са създали държави с деспотично управление, защо при едни народи религиозните празници са довели до раждането на театъра и спорта, а други са строили пирамиди, защо едните са смятали, че човекът е мярка за всички неща и са се радвали на живота, а други са подчинявали цялото си съществуване на религията в очакване на задгробния живот и т. н.

Тъй като до момента на създаването на държавата човечеството се е развивало по определени закони и затова е имало идентична история, без разлика от раса и географско положение, то ние можем да заключим, че при създаването на държавата и нейното развитие, което представлява същинската човешка история, човечеството също се е развивало по определени закони, а не под въздействието на случайността. Именно тези закони и тяхното проявление са разкрити в книгата.

                                                                                              От Автора

                                              

Изтегли глави от 1 до 5 (Word)

Изтегли глави от 6 до 10 (Word)

Изтегли глави от 11 до 14 (Word)

 

СЪДЪРЖАНИE

I.Първобитно човешко стадо

1.Причини за възникване

2.Отношения в стадото

3.Организация на стадото

4.Последици от появата на първобитното човешко стадо

II.Развитие на човешкото общество до земеделската революция

1.Поява на закона. Създаване на човешкото общество

2.Произход по майчина линия

3.Поява на рода

4.Разпадане на общото домакинство на стадото и образуване на           родово домакинство

5.Отмиране на множеството полови връзки и преминаване към съжителство по двойки

6.Поява на брака

7.Поява на семейството и домакинството

8.Поява на войната

9.Организация на човешкото общество. Произход на първобитната       демокрация

а) Форма на организация на човешкото общество

б) Форма на управление

в) Органи на управление

10.Промени в организацията на човешкото общество

а) Поява на старейшината

б) Съвет на старейшините

в) Приемственост

г) Военачалници

д) Родови обединения

12.Видове власт в човешкото общество

III.Земеделската революция

1.Набавяне на храна преди земеделската революция

2.Набавяне на храна при земеделската революция

3.Същност на земеделската революция

4.Резултат от земеделската революция

5.Производство

6.Производство в живата природа

7.Производство в неживата природа

8.Поява на труда

9.Поява на новосъздадения продукт

10.Величина на човешката дейност

11.Резултат на труда

12.Състав на новосъздадения продукт

IV.Промени в човешкото общество след началото на земеделската             революция

1.Поява на източници за производство

2.Поява на производствени отношения и отношения на собственост

3.Характерни черти на правото на собственост

4.Преминаване към родословие по мъжка линия

5.Поява на излишъци

6.Управление на труда

7.Разделение на труда

8.Установяване на родова форма на собственост

9.Общо родово домакинство

10.Разпадане на общото родово домакинство

11.Поява на размяната

12.Промени в организацията на човешкото общество след Земеделската       революция

V.Създаване на държавата

1.Развитие на отношенията

а) Лични отношения

б) Производствени отношения

в) Поява на отношения на собственост

2.Изводи за обществените отношения и техните производни.

3.Конституиране на формата на организация на човешкото общество

4.Конституиране на формата на управление на човешкото общество

5.Конституиране на органите на управление в човешкото общество

6.Конституиране на обществения статут на членовете на обществото

7.Централизация на политическия живот

8.Поява на данъка

9.Поява на изпълнителната власт

10.Създаване на държавата

11.Форми на собственост

VI.Създаване на държавата в общества основани на частната            собственост

А. Военна демокрация

1.Трайно разпределение на земята

2.Създаване на частни земеделски стопанства

3.Създаване на родово-племенна аристокрация

4.Форма на организация на обществото и форма на управление

5.Органи на управление

а) Народно събрание

б) Съвет на старейшините

в) Царска институция

6.Обществен статут

Б. Ранна демокрация

1.Имуществено разслоение

2.Данъчна реформа. Военна повинност

а) Имуществено групиране на данъкоплатците

б) Военна повинност

3.Конституиране на органите на управление

а) Народно събрание

б) Сенат, Ареопаг

в) Нови длъжности в държавата

4.Форма на организация на обществото

5.Форма на управление

6.Обществен статут

В. Завършена демокрация

1.Конституиране на органите на управление

а) Атина

б) Рим

2.Форма на управление

VII.Създаване на държавата в общества, основани на държавната     форма на собственост

А. Додинастичен период

1.Причини за запазване на родовата собственост върху земята

2.Създаване на земеделската община

3.Разпределение на земята и нейното управление

4.Създаване на родово-племенна аристокрация

5.Форма на организация на обществото и форма на управление

6.Органи на управление

а) Царска длъжност

б) Съвет на старейшините и народно събрание

7.Обществен статут

Б. Раннодинастичен период

1.Данъчна реформа. Военна повинност

2.Преминаване на родовата собственост в държавна

3.Създаване на държавна аристокрация

4.Конституиране органи на управление

а) Царска институция

б) Съвет на знатните

в) Народно събрание

5.Форма на организация на обществото

6.Форма на управление

7.Обществен статут

В. Завършена деспотия

1.Политическа идея за обединение на земеделските земи

2.Конституиране на органи на управление

а) Владетелска институция

б) Съвет на знатните

3.Форма на управление

VIII.Обобщение

1.Форма на организация на човешкото общество

а) Връзката между форма на организация на обществото и отношенията в     обществото

б) Видове форми на обществена организация

2.Форма на управление

а) Връзка между формата на управление и отношенията между членовете      на обществото

б) Видове форми на управление

3.Обществен статут на членовете на човешкото общество

а) Обществени белези

б) Връзката между обществени белези, водещи отношения и        произтичащите от тях права

в) Видове обществен статут според формата на организация      на        обществото

IX.Формиране на светогледа в човешкото общество

1.Проява на човека в неговото битие

а) Природно битие

б) Обществено битие

в) Обществено небитие

2.Характеристики на битието и небитието

а) Битие

б) Небитие

3.Посока на мисълта

а) Възможности за промяна на битието

б) Съвкупна обществена мисъл, посока на мисълта

4.Религия

а) Религии, породени от небитейната мисъл

б) Религии, породени от битейната мисъл

5.Изкуство

а) Взаимодействие на обществено битие с битейна мисъл

б) Взаимодействие на небитейна мисъл с обществено битие

6.Поведение на личността и материализиране на мисълта

а) Поведение на личността и материализиране на мисълта при    битейната мисъл

б) Поведение на личността и материализиране на мисълта при    небитейната мисъл

7.Обобщение

X.Характеристики на обществото

1.Обществено структуриране

а) Обществена структура в общества основани на частната форма на собственост

б) Обществена структура в общества основани на държавната   форма на      собственост

2.Управление на икономиката

а) Методи на управление

б) Управление на стопанските субекти

3.Развитие на науката в човешкото общество

а) В общества, основани на държавната форма на собственост

б) В общества, основани на частната форма на собственост

4.Развитие на изкуството

а) В общества с държавна форма на собственост

б) В общества с частна форма на собственост

5.Религия и религиозни институции

а) Форма на религията в общества, основани на държавната форма на           собственост

б) Форма на религията в общества, основани на частната форма на      собственост

6.Развитието на градоустройството и строителството.

7.Развитие на мореплаването

а) Мореплаването в общества, основани на частната форма на собственост

б) Мореплаването в общества, основани на държавната форма на       собственост

XI.Развитие на държавността

1.Историческо развитие

2.Причини за упадъка на Римската република и установяване на             Римската империя

3.Преминаване от общество, основано на частната форма на собственост     към общество, основано на държавната форма на собственост

а) Установяване на деспотичната форма на управление

б) Идеология на християнството

4.Западане на Римската империя и възникване на нови държави в        Европа

5.Поява на частна собственост

6.Културна революция -Ренесанс

7.Религиозна революция

8.Политическа революция

XII.Поява и разпространение на политическите идеи

1.Произход на политическите идеи

2.Видове политически идеи

3.Причини за раждането и разпространението на политическите идеи

4.Поява на комунизма и фашизма

а) Причини за раждането на комунизма и фашизма

б) Цели на комунизма и фашизма

в) Основни обществени белези

г) Начини за осъществяване на обществената промяна

д) Форма на управление

5.Разпространение на фашизма

6.Причини за расизма и антисемитизма

а) Разпространение на расизма

б) Разпространение на антисемитизма

7.Разпространение на комунизма

8.Възприемане на комунизма в Европа

XIII.Междудържавни отношения

1.Принципи на междудържавните отношения

2.За силата на държавата

3.Причини за македонското надмощие в гръцкия свят

4.Причини за провеждането на източния поход

а) Поуките от гръко-персийските войни

б) Гърците и Изтокът до времето на Александър Велики

в) Идеята за Панелински конгрес

г) Причини за военните победи на Александър Македонски

д) Причини за изхода на войната и политическия успех на източния поход

XIV.Заключение

1.Създаване на държавата

2.Основополагащ принцип на обществото

3.Обществено структуриране

4.Форма на управление

5.Религия и религиозни институции

6.Развитие на изкуството

7.За световния ред и мястото на личността в историята

а) За световния ред

б) Мястото на личността в междудържавните отношения

в) Мястото на личността във вътрешнополитическите събития